คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2563

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มีมติในการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูจากเดิม 53 แห่ง เพิ่มอีก 1 แห่ง ได้แก่ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำหรับจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีแผนการรับนักศึกษาทั้งหมด 120 คน จึงรวมสถาบันการศึกษาที่ได้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูทั้งสิ้น 54 แห่ง

โดยสถาบันการศึกษาทั้ง 54 แห่ง จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเปิดหลักสูตร ดังนี้

 1. การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต
 2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด
 3. ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2563
ภาพจาก : www.thairath.co.th/news/society/1753611

สถาบันที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2563 จำนวน 54 แห่ง มีรายชื่อดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 90 คน
 2. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 180 คน
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 180 คน
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 180 คน
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 180 คน
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 180 คน
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 180 คน
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 180 คน
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 180 คน
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 180 คน
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 150 คน
 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 120 คน
 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 120 คน
 14. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 180 คน
 15. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 180 คน
 16. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 180 คน
 17. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 120 คน
 18. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 180 คน
 19. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 180 คน
 20. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จำนวน 120 คน
 21. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น จำนวน 180 คน
 22. มหาวิทยาลัยตาปี จำนวน  60 คน
 23. มหาวิทยาลัยธนบุรี จำนวน 120 คน
 24. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 150 คน
 25. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จำนวน 120 คน
 26. มหาวิทยาลัยปทุมธานี จำนวน 60 คน
 27. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จำนวน 60 คน
 28. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จำนวน 150 คน
 29. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 180 คน
 30. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จำนวน 120 คน
 31. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จำนวน 150 คน
 32. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จำนวน 180 คน
 33. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จำนวน 120 คน
 34. วิทยาลัยเชียงราย จำนวน 180 คน
 35. วิทยาลัยนครราชสีมา จำนวน 120 คน
 36. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (หลักสูตรภาษาไทย จำนวน 120 คน และภาษาอังกฤษ จำนวน 60 คน)
 37. วิทยาลัยสันตพล จำนวน 180 คน
 38. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 60 คน
 39. สถาบันอาศรมศิลป์ จำนวน 90 คน
 40. มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 180 คน
 41. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 180 คน
 42. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 180 คน
 43. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน 180 คน
 44. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 150 คน
 45. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 90 คน
 46. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 180 คน
 47. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 180 คน
 48. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์สุพรรณบุรี จำนวน 90 คน
 49. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 180 คน
 50. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 180 คน
 51. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 180 คน
 52. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 180 คน
 53. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 180 คน
 54. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 120 คน

ขอบคุณข้อมูลจาก : คุรุสภา

ทั้งหมดนี้ก็เป็นรายชื่อสถาบันการศึกษาทั้ง 54 แห่ง ที่คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับชื่อหลักสูตรและสถานที่จัดการเรียนการสอน

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก : คุรุสภา

จเด็จ กำจรเดช คว้ารางวัลซีไรต์ 2563 ในผลงาน คืนปีเสือและเรื่องเล่าของสัตว์อื่น ๆ

‘รางวัลซีไรต์’ (S.E.A. Write Award) ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลทรงเกียรติที่นักเขียนหลาย ๆ คนใฝ่ฝัน ซึ่งคำว่าซีไรต์เป็นคำเรียกสั้น ๆ ย่อมาจากคำว่า South East Asian Writers Award หรือรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน จะเป็นรางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่นักเขียนหรือกวีที่มีผลงานในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ

และในปี พ.ศ.2563 นี้ ก็ได้มีผลประกาศรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าวรรณกรรมที่ชนะการประกวดรวมเรื่องสั้นในครั้งนี้เป็นของ ‘จเด็จ กำจรเดช’ กับผลงาน คืนปีเสือและเรื่องเล่าของสัตว์อื่น ๆ

จเด็จ กำจรเดช
จเด็จ กำจรเดช ภาพจาก : www.sarakadeelite.com/lite/that-night-of-the-year-of-tiger/

ซึ่งในปีนี้มีรวมเรื่องสั้นที่ส่งประกวดทั้งสิ้น 40 เล่ม การคัดเลือกจะถูกแบ่งออกเป็น 2 รอบ รวมเรื่องสั้นที่ผ่านรอบแรก จำนวน 13 เล่ม และเข้าสู่รอบ Shortist จำนวน 8 เล่ม ได้แก่

 • 24 ชั่วโมง โดยแพรพลอย วนัช สำนักพิมพ์นาคร
 • คืนปีเสือและเรื่องเล่าของสัตว์อื่นๆ โดย จเด็จ กำจรเดช สำนักพิมพ์ผจญภัย
 • ในโลกเล่า โดย วัฒน์ ยวงแก้ว สำนักพิมพ์ต้นโมกข์
 • แพรกหนามแดง โดย แดนอรัญ แสงทอง สำนักพิมพ์สามัญชน
 • รยางค์และเงื้อมเงา โดย วิภาส ศรีทอง สำนักพิมพ์สมมติ
 • ไร้สัญชาติและตัวละครอื่น ๆ โดย บัญชา อ่อนดี สำนักพิมพ์บ้านแม่น้ำ
 • ลิงหินและเรื่องสั้นอื่น ๆ โดย ภาณุ ตรัยเวช สำนักพิมพ์มติชน
 • อาถรรพ์ภาพวาดเสือดำ และเรื่องราวอื่น ๆ โดย กำพล นิรวรรณ สำนักพิมพ์ผจญภัย

และท้ายที่สุดคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) และคณะกรรมการตัดสินก็ได้ประกาศให้ผลงานของจเด็จ กำจรเดช เป็นผู้ชนะในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าจเด็จ กำจรเดช ก็ได้กลายเป็นดับเบิลซีไรต์คนที่ 5 ของเมืองไทย โดยก่อนหน้านี้เขาเป็นที่รู้จักกันในผลงาน ‘แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ’ ที่ได้รับรางวัลซีไรต์ ไปเมื่อปี พ.ศ. 2554 และอีกหนึ่งผลงานอย่าง ‘มะละกาไม่มีทะเล’ ก็ยังเข้ารอบซีไรต์ในปี พ.ศ. 2557 อีกด้วย

คืนปีเสือและเรื่องเล่าของสัตว์อื่น ๆ
คืนปีเสือและเรื่องเล่าของสัตว์อื่น ๆ ภาพจาก : www.today.line.me/th/v2/article/BJz9Yj

ซึ่งผลงานวรรณกรรมเรื่องคืนปีเสือและเรื่องเล่าของสัตว์อื่น ๆ นั้น ถือว่าเป็นอีกผลงานที่พลิกแพลงขนบการเขียนเรื่องสั้นแบบเดิม ๆ ของไทย ทั้งในเรื่องการดำเนินเรื่อง การผูกโครงเรื่อง จำนวนตัวละคร รวมไปถึงขนาดความยาวยังออกไปในแนวเรื่องสั้นขนาดยาว นอกจากนี้แล้วยังได้มีการสร้างสัญญะโดยการใช้สัตว์ต่าง ๆ มาสื่อความหมาย บวกกับการเล่าเรื่องแบบนิยายที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของนิทานพื้นบ้าน ตำนาน และไม่ใช้การใส่บทสนทนาแบบเรื่องสั้นอื่น ๆ แต่จะเป็นเขียนเรื่องสั้นที่ทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกเหมือนกำลังฟังตำนานหรือเรื่องเล่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่

และแม้ว่าการดำเนินเรื่องจะออกไปในแนวของตำนาน แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้วรรณกรรมเล่มนี้ดูเก่าเลยสักนิด เพราะผู้เขียนก็ได้นำบริบทของโลกยุคดิจิทัลมาใส่ลงในเนื้อเรื่อง ที่เล่าเกี่ยวกับมุมมองใหม่ ๆ ในการใช้ชีวิต ทั้งยังได้มีการเชื่อมโยงระหว่างเรื่องราวประวัติศาสตร์และปัจจุบันได้อย่างลงตัว เล่าเรื่องโลกภายในขนานไปกับโลกภายนอกเพื่อสื่อน้ำเสียงเสียดเย้ย ย้อนแยง และวิพากษ์สังคม

ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งปวงนี้จึงทำให้วรรณกรรมเรื่อง คืนปีเสือและเรื่องเล่าของสัตว์อื่น ๆ ผลงานการสร้างสรรค์จาก จเด็จ กำจรเดช ได้กลายเป็นผู้รับรางวัลซีไรต์ประจำปี 2563 นี้

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก : ประชาชาติธุรกิจ 

สพฐ.ปิ๊งไอเดีย! สร้างโรงเรียนต้นแบบประจำตำบล ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สร้างโรงเรียนต้นแบบประจำตำบล ไอเดียจาก สพฐ.

การศึกษาถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะความประสบผลสำเร็จหลาย ๆ อย่างจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้และการศึกษามาเป็นอย่างดี แต่ในปัจจุบันนี้หลาย ๆ ครอบครัวเกิดความคิดที่ว่าต้องการส่งบุตรหลานให้ได้รับการศึกษาในเขตอำเภอเมืองเท่านั้น นั่นก็เพราะว่าโรงเรียนในเมืองหลาย ๆ แห่ง เป็นโรงเรียนที่มีระบบการศึกษาที่ดี มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์และทันสมัย

ทำให้ตอนนี้โรงเรียนประจำตำบลหลาย ๆ โรงเรียน เริ่มมีจำนวนของนักเรียนลดน้อยลงและนักเรียนเริ่มไปกระจุกกันอยู่ที่โรงเรียนในเมืองมากขึ้น เพราะจากเหตุผลที่กล่าวไปข้างต้นก็จะเห็นได้ชัดเลยว่านักเรียนในเมืองจะมีโอกาสมากกว่านักเรียนนอกเมือง ทางสพฐ.จึงจำเป็นต้องเข้ามาจัดเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ โดยการผุดไอเดีย ‘สร้างโรงเรียนต้นแบบประจำตำบล

โรงเรียนต้นแบบประจำตำบลยกโรงเรียนเตรียมฯ มาไว้ที่ตำบล
โรงเรียนต้นแบบประจำตำบลยกโรงเรียนเตรียมฯ มาไว้ที่ตำบล

โดยโรงเรียนต้นแบบประจำตำบลนั้นจะเปรียบเสมือนกับการมีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามาไว้ที่ตำบล ซึ่งเหตุผลของการผุดแนวคิดนี้ขึ้น นั่นก็เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษา ลดปัญหาการกระจุกอยู่ที่โรงเรียนในเมือง และเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานั่นเอง

ซึ่งในขณะนี้นั้นถึงแม้ว่าจะมีโครงการยกระดับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลอยู่ แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่การทำงานในภาพกว้างไม่ได้เกิดผลของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนนัก ดังนั้นจึงได้มีการเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ โดยจะทำการคัดเลือกโรงเรียนประจำตำบลที่โดดเด่นเพื่อให้มาเป็นโรงเรียนต้นแบบก่อน

สพฐ.ปิ๊งไอเดีย! สร้างโรงเรียนต้นแบบประจำตำบล
สพฐ.ปิ๊งไอเดีย! สร้างโรงเรียนต้นแบบประจำตำบล

โดยในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นี้ เลขาฯ สพฐ.จะมีการนัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ทราบและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง จากนั้นจะทำการคัดเลือกโรงเรียนประจำตำบลเขตละ 1 แห่ง ให้มาเป็นโรงเรียนต้นแบบเพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพโดยการเติมงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ หากสำเร็จก็จะมีการขยายผลต่อไป

ทั้งนี้โรงเรียนต้นแบบที่จะดำเนินต่อไปนั้น ก็จะทำให้กลายเป็นโรงเรียนประจำตำบลยอดนิยมเปรียบเสมือนกับการมีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอยู่ในตำบลนั่นเอง และหากถามถึงโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 8,000 แห่ง ที่ได้มีการดำเนินการอยู่ในโครงการยกระดับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลก็ยังคงมีการดำเนินต่อไป แต่ทั้งนี้ก็คงจะไม่หว่านทำทั้งหมด เพราะด้วยงบประมาณที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดคุณภาพ เพราะการเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลนั้นจะต้องจับต้องได้

และสำหรับข้อสรุปในการจัดทำโรงเรียนต้นแบบประจำตำบลจะเป็นอย่างไรนั้น คงจะต้องประชุมหารือกันในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 หากได้ข้อสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องนี้เมื่อไหร่ ทางเราจะมีการอัปเดตทุกท่านอย่างแน่นอน

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก : ไทยโพสต์