ก.ค.ศ.เคาะ! (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สรุปประชุมประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/2564 การประชุมการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีคุณหญิงกัลยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษา ราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ที่ได้มีการพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ประมวลจรยธรรมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …. ตามที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 76 วรรคสาม กำหนดให้หน่วยงานรัฐมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 กำหนดหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ และมาตรา 6 ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานรัฐมีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ ก.ค.ศ. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดทำ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อใช้เป็นหลักในการควบคุมความประพฤติของข้าราชการครู รวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมของกลุ่มบุคคลดังกล่าวให้เป็นผู้มีคุณธรรม และยกระดับมาตฐานทางจริยธรรม โดยได้มีการจัดทำ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมให้กับครูและบุคลกรทางการศึกษา ทั้งยังได้มีการเผยแพร่พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้รับบริการรวมไปถึงประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ […]

คุรุสภาย้ำประกาศผลทดสอบวิชาชีพครู ก่อนเปิดสอบครูผู้ช่วยแน่นอน

นิสิต-นักศึกษา เตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยได้! จากกรณีที่สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย ได้มีการยื่นหนังสือขอให้คุรุสภาประสานสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ ให้เร่งประกาศผลทดสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้เร็วขึ้น และประสานมหาวิทยาลัยต้นสังกัด ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาให้ได้ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อให้ครูอัตราจ้างสามารถสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู รวมไปบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่กำลังจะปิดรับสมัคร ในการนี้ทางคุรุสภาได้มีการประสานให้เรียบร้อย และยืนยันว่าสามารถตรวจสอบได้เร็วกว่ากำหนด นอกจากนี้คุรุสภายังได้ประสานสถาบันผลิตครูในทุกระดับ ปีการศึกษา 2562 ให้ดำเนินการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของนิสิตนักศึกษา เพื่อส่งผลการประเมินและรายงานผลต่อเลขาธิการคุรุสภา จากนั้นจะมีการนำผลการทดสอบเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 ในวันที่ 23 มี.ค. 2564 การประชุมนี้ในครั้งนี้จะพิจารณารับรองผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู รวมไปถึงพิจารณากรณีผู้มีสิทธิ์สอบที่ปฏิบัติตนฝ่าฝืนประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาในขั้นตอนต่าง ๆ ทางวิชาชีพครูว่าจะมีมาตรการลงโทษอย่างไรด้วย ดังนั้น ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนไม่ต้องกังวลว่าจะสมัครสอบครูผู้ช่วยไม่ทัน เพราะทางคุรุสภาได้มีการเตรียมประกาศผลทดสอบฯ รวมไปถึงผลการประเมินได้เร็วกว่ากำหนด เพื่อไม่ให้ผู้ผ่านการทดสอบเสียโอกาสในการสอบครั้งต่อไป ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา ได้กล่าวว่า “สิ่งที่คุรุสภากังวลและขอให้ผู้เข้าสอบเข้าใจให้ตรงกันเรื่องการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในส่วนของการสอบวิชาเอกผู้เข้าสอบจะต้องเลือกสอบให้ตรงกับวิชาที่ปฏิบัติการสอน เพราะหากไม่ตรงกันก็จะถือว่าการสอบในรายวิชาเอกนั้นเป็นโมฆะ และจะส่งผลให้ผู้เข้าสอบหมดสิทธิ์ที่จะขอรับใบอนุญาตฯ โดยผู้สอบจะต้องมาสอบวิชาเอกใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่รอผลการประกาศขอฝากให้นิสิตนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบฯ ได้เตรียมความพร้อมด้วยการสมัครสมาชิกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service) ผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th ที่สามารถยื่นคำขอออนไลน์ได้ตลอด […]

สารคามพิทยาคม-มูลนิธิเอเชียฯ สร้างห้องเรียนออนไลน์ยุคใหม่!

ร.ร.สารคามพิทยาคม ปิ๊งไอเดียห้องเรียนออนไลน์แบบต่อเนื่อง  นายนิพนธ์ ยศดา ผอ.โรงเรียนสารคามพิทยาคม ได้กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลำบาก เนื่องจากทางโรงเรียนจะต้องรับมือเกี่ยวกับการสอนออนไลน์ให้พร้อม ที่ถึงแม้ว่าแนวทางการเรียนออนไลน์ที่มีการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ จะเกิดขึ้นมาหลายทศวรรษ แต่กลับได้รับความสนใจแบบจริงจังในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างหนัก ทำให้ทุกสถาบันการศึกษาต้องพึ่งพากันเรียนการสอนออนไลน์เพื่อความอยู่รอด ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้ทางโรงเรียนสารคามพิทยาคม ได้ร่วมมือกันกับมูลนิธิเอเชียฯ-สถานทูตออสเตรเลีย ดำเนินการจัดทำเรื่องเรียนออนไลน์ให้กับเด็ก ๆ โดยผ่านสื่อกลางสำคัญอย่าง www.thailandlearning.org ที่เปรียบเสมือนกับคลังความรู้ขนาดใหญ่ มีเนื้อหา รวมไปถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ครบถ้วน โดย www.thailandlearning.org สามารถใช้งานได้ง่ายผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ซึ่งทางโรงเรียนเชื่อว่านี่จะกลายเป็นแนวทางสำคัญทางการศึกษาไปตลอดกาล เพราะไม่ว่าจะเป็นคลังความรู้ของในประเทศไทย หรือต่างประเทศ นักเรียนทุกคนก็สามารถเข้าไปเรียนรู้สื่อต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ ด้านดร.รัตนา แซ่เล้า เจ้าหน้าที่โครงการ อาวุธโส ฝ่ายวิจัยและนโยบายของมูลนิธิเอเชียฯ กล่าวว่า มูลนิธิเอเชียฯและสถานทูตออสเตรเลีย ที่ได้ร่วมมือกันสร้างเว็บนี้ขึ้นมา ก็มีความต้องการให้นักเรียนไทยได้พัฒนาทักษะการเรียนต่าง ๆ แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 ผ่านทาง www.thailandlearning.org ที่ได้รวบรวมเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมความรู้นอกห้องเรียนเอาไว้เพื่อใช้ต่อยอดในการเรียนรู้ โดยนักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้เพียงปลายนิ้วสัมผัสบนหน้าจอ โดยนำร่องภายใต้ชื่อโครงการ “สารคามพิทยาคมโมเดล” ที่ได้นักเรียนจากโรงเรียนสารคามพิทยาคมมาเป็นอาสาสมัคร ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อค้นคว้าความรู้ในหัวข้อที่สนใจ นอกจากนี้ยังเป็นการให้นักเรียนได้เปิดประสบการณ์ความรู้ใหม่ […]

คณบดี CIBA DPU และ ม.นอร์ธแธมตัน เปิดหลักสูตร 2 ปริญญา

หลักสูตรปริญญา 2 ใบ ช่วยลดความเสี่ยงโควิด-19 อย่างไร ? คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี  (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้จับมือกับ มหาวิทยาลัยนอร์ธแธมป์ตัน ประเทศอังกฤษ หรือ The University of Northampton ให้มีการจัดโปรแกรมบริหารธุรกิจ 2 ปริญญา เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนักศึกษาที่สนใจจะเรียนในมหาวิทยาลัยดังกล่าว แต่ไม่สามารถเดินทางไปเรียนได้ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยนักศึกษาสามารถเดินทางมาเรียนได้ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แต่มีสิทธิ์เทียบเท่ากับการเรียน  ม.นอร์ธแธมป์ตัน ประเทศอังกฤษ โดย ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม ได้กล่าวถึงนโยบายดังกล่าวว่า “สำหรับหลักสูตรหรือปริญญาที่ได้รับจาก มธบ. คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ส่วนปริญญาที่ได้รับมาจาก ม.นอร์ธแธมป์ตัน คือหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ (B.B.A Business and Management) อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวจะเริ่มมีการเปิดสอนที่ มธบ.จำนวนทั้งสิ้น 90 หน่วยกิต ที่จะจัดการเรียนการสอนภายใต้การดูแลของ ม.นอร์ธแธมตัน” นอกจากนี้ ผศ.ดร.ศิริเดช ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19จะเกิดขึ้น […]

การศึกษา 3-5-7 ก้าวใหม่ของนักเรียนไทยในศตวรรษที่ 21 คืออะไร ?

สรุประบบการศึกษา 3-5-7 แบบเข้าใจง่าย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวว่า ในช่วงเวลา 2 ปีที่ได้ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ ก็ได้เร่งเดินทางปฏิรูปการศึกษาไปสู่ตัวผู้เรียนอย่าวต่อเนื่อง ทำให้ความคืบหน้าในรูปธรรมดีขึ้น อย่างไรก็ตามการปฏิรูปการศึกษาอาจจะต้องใช้เวลาเพราะต้องทำงานควบคู่กันทั้งทางด้านโครงสร้าง และผู้เรียนโดยตรง เพื่อเป็นการวางรากฐานที่แน่น ถือเป็นความท้าทายใหม่ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ โดยขณะนี้จึงได้มีการเร่งผลักดันนโยบาย 3-5-7 เพื่อเป็นการรองรับอนาคตของเด็กไทย และประชาชนคนไทยในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ โครงการบูรณาการการศึกษาจังหวัดของโรงเรียนที่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม : โรงเรียนคุณภาพชุมชน, โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone นอกจากนี้ยังรวมไปถึงนโยบายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อีกด้วย เร่งผลักดัน 5 นโยบายสำคัญ ดังนี้ โค้ดดิ้ง ด้วยการวางรากฐานการปฏิรูปโดยตรงถึงเยาวชนและการพัฒนามนุษย์ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการนำเทคโนโลยีรวมไปถึงนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน การอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อร่วมสมัย นโยบายนี้จะต้องมีการปรับวิธีการสอน และกระบวนการต่าง ๆ ให้ทันสมัยขึ้น อาชีวะเกษตรและประมง พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีเกษตรเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนและชุมชน การศึกษาพิเศษ เพื่อเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเท่าเทียมบุคคลธรรมดา 7 […]

สพฐ. นำวิจัยธนาคารโลก FSQLs กำหนดคุณภาพประเมินสถานศึกษา

สพฐ.เล็งกำหนดคุณภาพโรงเรียน ด้วยวิจัยธนาคารโลก FSQLs นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้กล่าว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ประชุม กพฐ. นายดิลกะ ลิทธพิพัฒน์ นักเศรษฐศาสตร์ด้านการพัฒนามนุษย์ของธนาคารโลก ได้มีการนำเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยมีองค์ประกอบตามมาตรฐานขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของโรงเรียน Fundamental School Quality Levels หรือ FSQLs ซึ่งประกอบไปด้วย ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน อำนาจอิสระและธรรมาภิบาลของโรงเรียน โครงสร้างพื้นฐาน ความเสมอภาคทางการศึกษา คุณภาพและประสิทธิภาพการสอนครู ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยได้นำเอารูปแบบ FSQLs มาเป็นเครื่องมือในการประเมินการศึกษา เพื่อสำรวจดูว่าแต่ละโรงเรียนมีองค์ประกอบข้างต้นครบทั้ง 7 ประการหรือไม่ ซึ่งการสำรวจนี้ก็จะนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการควบรวมสถานศึกษาในอนาคต เนื่องจากที่ผ่านมาจัดสรรงบประมาณนั้นอาจะมีการจัดสรรตามความคิด และตามความจำเป็น แต่จากนี้เป็นต้นไปจะดึงเอา FSQLs มาใช้เพื่อเป็นเกณฑ์สำคัญแทน ทั้งนี้ ในที่ประชุมยังได้มีการมอบหมายให้สำนักนวัตกรรมการศึกษาของ สพฐ. นำไปจัดทำรายละเอียดต่อไป เมื่อสำเร็จก็จะเริ่มทดลองนำร่องระบบดังกล่าวในโรงเรียนเขตพื้นที่นวัตกรรม ด้าน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) นายอัมพร พินะสา ได้กล่าวว่า […]

มาแปลก เปลี่ยนเงินพนันออนไลน์ เป็นทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยในฮาร์ตฟอร์ด ผลักดันเงินพนันเป็นทุนการศึกษา หากพูดถึงการพนันแล้วไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม ในมิติทางสังคมทุกสังคมมีแต่ด้านลบทั้งนั้น อย่างที่ทราบกันดีว่าการพนันเป็นสาเหตุของปัญหาทางสังคมมากมายทั้งอาชญากรรม สุขภาพ ครอบครัว ฯลฯ อย่างไรก็ตามล่าสุดสำนักข่าว News8wtnh.com รายงานว่าที่เมืองฮาร์ตฟอร์ด รัฐคอนเนตทิคัต ประเทศสหรัฐอเมริกา กำลังมีการผลักดันให้เม็ดเงินในธุรกิจคาสิโน กลายมาเป็นทุนการศึกษาของเด็กนักเรียนในวิทยาลัย ฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา เสนอให้ใช้การพนันออนไลน์เพื่อช่วยสนับสนุนค่าเล่าเรียนของวิทยาลัยชุมชน โดยนาย Gary Turco ผู้แทนแห่งรัฐกล่าวในงานแถลงข่าวว่า ” เราจำเป็นต้องตั้งโปรแกรมนี้เพื่อให้ดำเนินต่อไปและเป็นโครงการที่ให้เงินทุนเต็มจำนวนและพึ่งพาตนเองได้ในอีกหลายปีข้างหน้า” โปรแกรม “PACT” ช่วยเหลือทุนค่าเล่าเรียนในวิทยาลัยชุมชน ลิซซี่ ยอคอบ นักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนนอร์ธ วสเทิร์นคอนเนตทิคัต กล่าวว่า “ฉันเฝ้าดูผู้คนดิ้นรนเพื่อชำระหนี้ในวิทยาลัย และโปรแกรม PACT ทำให้ฉันมีโอกาสที่จะมีหนี้ลดลงมากเมื่อเทียบกับที่ฉันคาดการณ์ไว้ในตอนแรก สำหรับ PACT ย่อมาจากคำว่า Pledge to Advance Connecticut คือสิ่งที่เรียกว่า “การระดมทุนด้วยดอลลาร์สุดท้าย” ช่วยครอบคลุมช่องว่างระหว่างการระดมทุนของรัฐหรือรัฐบาลกลางเช่น Pell Grants และค่าใช้จ่ายจริงในการเข้าเรียนในวิทยาลัยชุมชน โดยการเติมเต็มช่องว่างดังกล่าวนักเรียนไม่ต้องไปเป็นหนี้เพื่อให้ได้รับการศึกษา นักประชาธิปไตยชั้นนำในฮาร์ตฟอร์ดกล่าวว่า โปรแกรมนี้มีมูลค่า 3 ล้านเหรียญ ด้านนาย […]

กรมศิลป์สุดเจ๋งใช้ระบบ AR นำชมอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก

เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา อธิบดีกรมศิลปากร นายประทีป เพ็งตะโก ได้มีการเปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางกรมศิลป์ได้มีการเปิดตัวผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม AR Smart Heritage กรมศิลปากร ที่วัดราชบูรณะ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้มีการพัฒนาการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อเป็นการบริการข้อมูลความรู้ด้านมรดกและศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาชนที่สนใจ ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยในปัจจุบันก็ได้นำเอาเทคโนโลยีสุดล้ำอย่าง AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) มาใช้ในการนำเสนอข้อมูลมรดกวัฒนธรรม เพื่อสร้างความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว สำหรับ “AR Smart Heritage กรมศิลปากร” นี้ ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ที่เที่ยวชมโบราณสถาน ให้ทุกคนสามารถเห็นรูปแบบสันนิษฐานที่ปรากฏซ้อนทับลงบนโบราณสถานจริง ผ่านเทคโนโลยี AR สุดก้าวหน้า ซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้า โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ สันติ เล็กสุขุม เพื่อให้ผู้เข้าชมได้จินตนาการถึงความรุ่งเรือง ยิ่งใหญ่ และสง่างามของเมืองมรดกโลกที่มีโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา […]

สิรินธรเน ชื่อพระราชทานปะการังสายพันธุ์ใหม่ของโลก ค้นโพบโดยจุฬาฯ

วันนี้เราจะนำเสนออีกหนึ่งความสามารถของคนไทย ที่สามารถค้นพบปะการังสายพันธุ์ใหม่ของโลกได้สำเร็จกันค่ะ โดยรศ.ดร.วรณพ วิยกาญจน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการเปิดเผยว่า จากการที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกลุ่มการวิจัยชีววิทยาแนวปะการัง ได้ร่วมกันกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองทัพเรือ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมานั้น ทางคณะฯ ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายของปะการัง ความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการัง รวมไปถึงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการัง ทั้งบริเวณฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน จนกระทั่งล่าสุด ได้มีการค้นพบปะการังอ่อนชนิดใหม่ของโลก 2 ชนิด โดยปะการังชนิดนี้อยู่ภายใต้สกุล “Chironephthya” จึงได้มีการนำเสนอเรื่องเพื่อกราบบังคลทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงทราบ และขอทรงมีพระราชวินิจฉัยพระราชทานชื่อวิทยาศาสตร์ โดยหนึ่งในปะการังอ่อนชนิดใหม่นี้ที่ทางจุฬาฯ ได้ค้นพบนี้ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อชนิดว่า “sirindhornae” (สิรินธรเน) ซึ่งเป็นชื่อตามพระนามขององค์ประธานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ แสำหรับปะการังอ่อนอีกชนิดหนึ่งได้ชื่อว่า “cornigera” (คอร์นิกีร่า) ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่ปะการังชนิดใหม่ของโลกถูกค้นพบในน่านน้ำไทย ทั้งยังได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านวารสารวิจัยระดับนานาชาติ Zootaxa ในปี 2563 อีกด้วย ซึ่งปะการังอ่อนชนิดใหม่ทั้งสองชนิดนี้จัดเป็นปะการังที่หาชมได้ยาก แต่สามารถพบได้ในบริเวณหมู่เกาะแสมสารและที่หมู่เกาะแถวพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีระดับความลึกอยู่ที่ประมาณ 8 – […]

เภสัชฯจุฬา ผุดไอเดีย ‘เปรย์ลดฝุ่น PM2.5’

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงาน “ก้าวเล็ก… ฝันใหญ่ … Go Phar Together สู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและนวัตกรรม”  โดยมีคณาจารย์ นิสิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการจัดทำนวัตกรรมต่าง ๆ จากบริษัทซียูฟาร์มาซีเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด หรือ CUPE ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับนวัตกรรมจากคณะเภสัชศาสตร์ ทั้งนี้ ยังมีนโยบายปรับเปลี่ยนงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง ที่ได้มีการคิดค้นกันมานาน และได้เริ่มจัดทำสตาร์ทอัพหลายเรื่อง จุดมุ่งหวังเพื่อเป็นการผลักดันให้งานวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยที่ผ่านมาหากทางมหาวิทยาลัยจะจัดทำงานวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมก็จะต้องรองบประมาณจากภาครัฐ ทำให้ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเกิดความล้าสมัย ดังนั้น จึงเกิดความคิดที่ว่าต้องการปรับเปลี่ยนผลงานใหม่ นวัตกรรมที่ทำออกมาจะต้องใช้ทันที ด้วยการนำเข้าตลาดทุนแบบไม่ต้องรอเงินสนับสนุนจากภาครัฐ แต่ก็ยังมีคนบางส่วนที่ยังรับไม่ได้กับเรื่องนี้ ฉะนั้น หากใครพร้อมก็เดินไปด้วยกันจึงได้มีการจัดตั้งบริษัทแห่งนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการสนับสนุนสตาร์ทอัพของจุฬาฯ และเพื่อเป็นการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติหือสังคมไทยต่อไป เช่น การพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากใบพืชตระกูลยาสูบ ซึ่งเป็นวัคซีนที่ผลิตโดย คนไทยเพื่อคนไทย และล่าสุดยังได้มีการเปิดตัวไป คือ ผลิตภัณฑ์ “ไฟท์ฝุ่น สเปรย์” สเปรย์ลดฝุ่น PM2.5 […]