สรุปประชุมประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จากผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/2564 การประชุมการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีคุณหญิงกัลยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษา ราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ที่ได้มีการพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ประมวลจรยธรรมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …. ตามที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 76 วรรคสาม กำหนดให้หน่วยงานรัฐมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ

ก.ค.ศ.เคาะ! (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก.ค.ศ.เคาะ! (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 กำหนดหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ และมาตรา 6 ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานรัฐมีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ ก.ค.ศ. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดทำ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อใช้เป็นหลักในการควบคุมความประพฤติของข้าราชการครู รวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมของกลุ่มบุคคลดังกล่าวให้เป็นผู้มีคุณธรรม และยกระดับมาตฐานทางจริยธรรม

โดยได้มีการจัดทำ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมให้กับครูและบุคลกรทางการศึกษา ทั้งยังได้มีการเผยแพร่พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้รับบริการรวมไปถึงประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถสรุปสาระสำคัญในการประชุมได้ ดังนี้

ก.ค.ศ.เคาะ! (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก.ค.ศ.เคาะ! (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มาตรฐานทางจริยธรรม 9 ข้อ ได้แก่

  1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  2. ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้อง ในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  3. กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม
  4. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
  5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ
  6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
  7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  8. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล
  9. ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

โดยหลังจากนี้จะได้นำเสนอ ก.ม.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลใช้บังคับกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานทางการศึกษาโดยอนุโลมต่อไป

ข้อมูล : สำนักงานก.ค.ศ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *