สรุประบบการศึกษา 3-5-7 แบบเข้าใจง่าย

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวว่า ในช่วงเวลา 2 ปีที่ได้ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ ก็ได้เร่งเดินทางปฏิรูปการศึกษาไปสู่ตัวผู้เรียนอย่าวต่อเนื่อง ทำให้ความคืบหน้าในรูปธรรมดีขึ้น อย่างไรก็ตามการปฏิรูปการศึกษาอาจจะต้องใช้เวลาเพราะต้องทำงานควบคู่กันทั้งทางด้านโครงสร้าง และผู้เรียนโดยตรง เพื่อเป็นการวางรากฐานที่แน่น ถือเป็นความท้าทายใหม่ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้

โดยขณะนี้จึงได้มีการเร่งผลักดันนโยบาย 3-5-7 เพื่อเป็นการรองรับอนาคตของเด็กไทย และประชาชนคนไทยในศตวรรษที่ 21 ดังนี้

โครงการบูรณาการการศึกษาจังหวัดของโรงเรียนที่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม :

โรงเรียนคุณภาพชุมชน, โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone นอกจากนี้ยังรวมไปถึงนโยบายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อีกด้วย

การศึกษา 3-5-7 ก้าวใหม่ของนักเรียนไทยในศตวรรษที่ 21 คืออะไร ?
การศึกษา 3-5-7 ก้าวใหม่ของนักเรียนไทยในศตวรรษที่ 21 คืออะไร ?

เร่งผลักดัน 5 นโยบายสำคัญ ดังนี้

 1. โค้ดดิ้ง ด้วยการวางรากฐานการปฏิรูปโดยตรงถึงเยาวชนและการพัฒนามนุษย์
 2. การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการนำเทคโนโลยีรวมไปถึงนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน
 3. การอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อร่วมสมัย นโยบายนี้จะต้องมีการปรับวิธีการสอน และกระบวนการต่าง ๆ ให้ทันสมัยขึ้น
 4. อาชีวะเกษตรและประมง พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีเกษตรเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนและชุมชน
 5. การศึกษาพิเศษ เพื่อเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเท่าเทียมบุคคลธรรมดา

7 โครงการเพื่อสร้างนักเรียนคุณภาพ

 1. โครงการ Coding for All ที่นอกจากจะมุ่งเน้นการเรียนการสอนไปที่นักเรียนและครูแล้ว ยังกระจายความรู้ให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ และทุกวัย รวมไปถึงกระทรวงต่าง ๆ เพื่อให้มีองค์ความรู้เพิ่มขึ้น
 2. โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เป็นการขยายโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ STI ที่จะเน้นการปฏิบัติให้ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 3. โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการสนับสนุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่งทั่วประเทศ เพื่อขยายโอกาสให้กับเด็กที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพให้เท่าเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก
การศึกษา 3-5-7 ก้าวใหม่ของนักเรียนไทยในศตวรรษที่ 21 คืออะไร ?
การศึกษา 3-5-7 ก้าวใหม่ของนักเรียนไทยในศตวรรษที่ 21 คืออะไร ?
 1. โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ ที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการเกษตรที่พร้อมจะเป็นผู้ประกอบการ และเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
 2. โครงการที่นำเอานวัตกรรมมาใช้กับการเกษตรและการประมง
 3. โครงการด้านการอ่าน เขียน และเรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารที่ทันสมัย โดยจัดทำ AR เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านธนบัตร และดิจิตอลรูปแบบอื่น ๆ ให้เด็กเข้าถึงได้ง่าย
 4. โครงการการศึกษาพิเศษ ที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการ รวมไปถึงเด็กด้อยโอกาสผ่านการให้บริการในรูปแบบที่มีความหลากหลายขึ้น เพื่อให้เด็กมีคุณภาพ มีทักษาชีวิตที่ดี เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อสรุปของระบบการศึกษาแบ 3-5-7 เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายที่เรานำมาฝากกัน ในอนาคตเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายดี ๆ เหล่านี้จะช่วยให้การศึกษาของเด็กไทย รวมไปถึงประชาชนในประเทศก้าวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลจาก : RYT9

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *