สพฐ.เล็งกำหนดคุณภาพโรงเรียน ด้วยวิจัยธนาคารโลก FSQLs

นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้กล่าว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ประชุม กพฐ. นายดิลกะ ลิทธพิพัฒน์ นักเศรษฐศาสตร์ด้านการพัฒนามนุษย์ของธนาคารโลก ได้มีการนำเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยมีองค์ประกอบตามมาตรฐานขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของโรงเรียน Fundamental School Quality Levels หรือ FSQLs ซึ่งประกอบไปด้วย

  1. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน
  2. อำนาจอิสระและธรรมาภิบาลของโรงเรียน
  3. โครงสร้างพื้นฐาน
  4. ความเสมอภาคทางการศึกษา
  5. คุณภาพและประสิทธิภาพการสอนครู
  6. ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
  7. การมีส่วนร่วมของชุมชน
สพฐ. นำวิจัยธนาคารโลก FSQLs กำหนดคุณภาพประเมินสถานศึกษา
สพฐ. นำวิจัยธนาคารโลก FSQLs กำหนดคุณภาพประเมินสถานศึกษา

โดยได้นำเอารูปแบบ FSQLs มาเป็นเครื่องมือในการประเมินการศึกษา เพื่อสำรวจดูว่าแต่ละโรงเรียนมีองค์ประกอบข้างต้นครบทั้ง 7 ประการหรือไม่ ซึ่งการสำรวจนี้ก็จะนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการควบรวมสถานศึกษาในอนาคต เนื่องจากที่ผ่านมาจัดสรรงบประมาณนั้นอาจะมีการจัดสรรตามความคิด และตามความจำเป็น แต่จากนี้เป็นต้นไปจะดึงเอา FSQLs มาใช้เพื่อเป็นเกณฑ์สำคัญแทน

ทั้งนี้ ในที่ประชุมยังได้มีการมอบหมายให้สำนักนวัตกรรมการศึกษาของ สพฐ. นำไปจัดทำรายละเอียดต่อไป เมื่อสำเร็จก็จะเริ่มทดลองนำร่องระบบดังกล่าวในโรงเรียนเขตพื้นที่นวัตกรรม

สพฐ. นำวิจัยธนาคารโลก FSQLs กำหนดคุณภาพประเมินสถานศึกษา
สพฐ. นำวิจัยธนาคารโลก FSQLs กำหนดคุณภาพประเมินสถานศึกษา

ด้าน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) นายอัมพร พินะสา ได้กล่าวว่า ตนเองได้เสนอกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการนำระบบ FSQLs มาใช้ในโรงเรียนของ สพฐ. โดยได้มีการจัดกลุ่มโรงเรียน ดังนี้

  • กลุ่มโรงเรียนเด็กด้อยโอกาสและพิการ
  • กลุ่มโรงเรียนปกติที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ในการดำเนินการในครั้งนี้เราต้องการเห็นโรงเรียนทุกแห่งมีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยจะให้โรงเรียนนำระบบ FSQLs มาประเมิน เพื่อสำรวจคุณภาพของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อประกอบ จากนั้นก็จะให้โรงเรียนที่ได้มีการแบ่งกลุ่มได้พัฒนาในข้อบกพร่องของตัวเอง หากมีการประเมินด้วยรูปแบบนี้ทุกปีจะเชื่อมโยงกับการกันคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ด้วย

สพฐ. นำวิจัยธนาคารโลก FSQLs กำหนดคุณภาพประเมินสถานศึกษา
สพฐ. นำวิจัยธนาคารโลก FSQLs กำหนดคุณภาพประเมินสถานศึกษา

นอกจากนี้เลขาฯ สพฐ. ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ผมไม่อยากเห็นการเปรียบเทียบว่าโรงเรียนนี้ดีกว่าโรงเรียนนั้น แต่ต้องการทำให้โรงเรียนทุกแห่งมีคุณภาพเท่าเทียมกันตามบริบทของตัวเอง ดังนั้นการตรวจสุขภาพสถานศึกษาด้วยระบบ FSQLs นี้ จะทำให้เกิดการพัฒนาและค้นพบว่าโรงเรียนมีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนบ้าง รวมถึงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจะใช้ FSQLs เข้ามาดำเนินการ เพราะระบบนี้จะช่วยการบริหารงบและบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะไม่เป็นการลงทุนที่สูญเปล่า และมีคุณภาพการศึกษาตามต้องการ เนื่องจากประเทศมาเลเซียและเวียดนามที่นำระบบดังกล่าวมาใช้แล้วจนประสำเร็จด้านการศึกษา”

ขอบคุณข้อมูล : ไทยโพสต์

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *