นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ได้มีการเปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับ ADRA Thailand และสมาคมความช่วยเหลือเพื่อความร่วมมือและพัฒนา ACTED Thailand ซึ่งเป็นองค์กรไม่หวังผลกำไร NGOs ภายใต้การกำกับของกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมมือกันจัดการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้ที่พำนักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวชายแดนไทย-เมียนมาร์ รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความรู้ ความสามารถ และได้รับวุฒิการศึกษาตามความเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต ในขณะที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพตามถิ่นอาศัยเดิม ที่สำคัญโครงการนี้ยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการบริการสังคมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาอีกด้วย

สอศ.เตรียมปรับหลักสูตร สำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวชายแดนไทย-เมียนมาร์
www.naewna.com

โดยความร่วมมือนี้ได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 และตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งได้มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ,วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ,วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ,วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี และวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ใน 9 ศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยมีวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีเป็นผู้ประสานดำเนินงาน อีกทั้ง ในช่วงปี 2562-2563 ความร่วมมือดังกล่าวได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป สามารถดำเนินการในภาพรวมได้มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ถึง 1,300 คน จากโครงการที่ผ่านมาได้มีผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกอบรมครบ 150 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 1,728 ราย เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,การออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า ,เสริมสวย-สปา ,ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ,ก่อสร้างพื้นฐาน , งานบริการโรงแรม เป็นต้น

นอกจากนี้ในการจัดการประชุมโครงการดังกล่าว ยังได้มีการดำเนินงานและทบทวนโครงการฯ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและการเปลี่ยนแปลงในปีต่อ ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็น ทางด้านของสื่อไอทีต่าง ๆ ความต้องการของผู้พักพิง และมาตรฐานทางด้านฝีมือ ซึ่งโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็ก เยาวชน และผู้ที่สนใจได้มีธุรกิจขนาดเล็ก ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสนับสนุนการศึกษาที่ดี และเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สอศ.เตรียมปรับหลักสูตร สำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวชายแดนไทย-เมียนมาร์
www.naewna.com

นอกจากนี้โครงการฯ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าเรียนมีงานที่สามารถสร้างเป็นรายได้ได้ เพื่อวันหนึ่งข้างหน้าหากทุกคนมีโอกาสในการกลับสู่ภูมิลำเนาเดิม หรือการได้ไปอยู่ในประเทศต่าง ๆ ที่พัฒนาแล้ว ทักษะเหล่านี้ก็จะช่วยเป็นหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการสร้างชีวิตและสร้างอาชีพให้กับพวกเขา

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของหลาย ๆ ฝ่าย ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเพื่อให้มีรายได้ที่ยั่งยืน ที่สำคัญยังเป็นโครงการที่เป็นตัวช่วยยืนยันความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาอีกด้วย

ข้อมูลจาก : มติชน ออนไลน์

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *