ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีมาก ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการจะประกอบอาชีพรับราชการ เพราะตอนนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง หรือ ตม. กำลังจะเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้ที่มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด สตม. จำนวน 96 อัตรา ซึ่งผู้ที่เข้าสอบจะต้องมีคะแนนความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ กรณีที่ไม่มีทางสมต.จะทำการจัดสอบให้

ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการอนุมัติเปิดสมัครสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตม. รวมทั้งสิ้น 96 อัตรา โดยมีกำหนดการที่ควรทราบ ดังนี้

 • เปิดรับสมัครผ่านช่องทางอินเตอร์ ในวันที่ 3-25 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ) 2-3 ธันวาคม 2563
 • สอบข้อเขียน 27 ธันวาคม 2563 และประกาศผลสอบข้อเขียน 6 มกราคม 2564
ประกาศเปิดรับสมัครตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จำนวน 96 อัตรา
ประกาศเปิดรับสมัครตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ภาพจาก : www.nine100.com/immigration-96/

รายละเอียด

 • อนุมัติทั้งสิ้น 96 อัตรา
 • เพศหญิง/ชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี
 • เพศชาย : ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร และต้องไม่มีภาระทางทหาร
 • เพศหญิง : ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
 • ไม่จำกัดน้ำหนักทั้ง 2 เพศ แต่ค่า BMI หรือดัชนีมวลกายต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วนซึ่งเป็นโรคต้องห้ามของการเป็นตำรวจ
 • สายตาสั้น/ยาว สามารถสมัครได้
 • สถานะโสด/ไม่โสด สามารถสมัครได้
 • ใช้วุฒิม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า โดยจะต้องจบการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร (สำหรับผู้ที่จบแล้วเท่านั้น กรณีที่กำลังเรียนเทอมสุดท้ายถือว่าไม่ผ่าน)
ประกาศเปิดรับสมัครตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ประกาศเปิดรับสมัครตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ภาพจาก : www.nine100.com/immigration-96/

ตม.จะแบ่งการสอบออกเป็น 3 รอบ ซึ่งเป็นการสอบแบบน็อคเอาท์ หากผ่านก็จะสามารถทำการสอบรอบต่อไปได้

รอบที่ 1 : ยื่นคะแนนภาษาหรือต้องสอบผ่านภาษาอย่างใดอย่างหนึ่ง มีคะแนนยื่นภาษา ดังนี้

 • TOEIC = 495 คะแนน
 • TOEFL IBT = 60 คะแนน
 • CU-TEP = 60 คะแนน
 • IELTS = 60 คะแนน
 • ภาษาจีน HSK ระดับ 3 = 240 คะแนน หรือระดับ 4-6 = 180 คะแนน
 • ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาเกาหลี เกณฑ์คะแนนต้องไม่น้อยกว่าระดับ 3 ที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานของสถาบันภาษานั้น ๆ กำหนด
 • มีคะแนนภาษาข้อใดข้อหนึ่งจากที่กล่าวมา
 • ในกรณีที่ยังไม่มีคะแนนการทดสอบทางด้านภาษา สตม.จะจัดการทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ 60%

* * สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ ตม.ครั้งที่แล้ว (เปิดสอบตม. 1,000 อัตรา) สามารถนำมายื่นได้แบบไม่ต้องสอบซ้ำ **

รอบที่ 2 : รอบวิชาการ

ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ 150 คะแนน ระยะเวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง

 1. ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
 2. ความรู้ด้านภาษาไทย
 3. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 5. สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 6. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
 7. พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และระเบียบเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณของตำรวจ
 8. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน

จะต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 ส่วน 60% คือ ข้อ1-2 รวมกันไม่น้อยกว่า 60% และ ข้อ 3-8 รวมกันไม่น้อยกว่า 60%

รอบที่ 3 : รอบสัมภาษณ์

สัมภาษณ์เป็นภาษาไทย สอบถามเรื่องทั่วไปเพื่อต้องการดูทัศนคติ และมีการตรวจร่างกายตามปกติ

สามารถดูไฟล์การสอบฉบับเต็มได้ที่ : ไฟล์ประกาศสอบ ตม. 2563

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก : สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *