เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของนักเรียนและนักศึกษาเกี่ยวกับระเบียบของทรงผมนักเรียน และ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ออกมาเปิดเผยกรณีคณะกรรมการพิจารณาข้อเรียกร้องของนักเรียน นักศึกษา ให้ศธ.มีมติแก้ไขระเบียบการไว้ทรงผมของนักเรียน ปี 2563 หลังการประชุมว่า คณะกรรมการจะแยกประเด็นที่มีปัญหาออกเป็น 3 ส่วน คือ ปัญหาที่เกิดจากตัวระเบียบ ปัญหาเรื่องการตีความในตัวระเบียบ และการลงโทษนักเรียนกรณีที่ครูหรือโรงเรียนเห็นว่านักเรียนไม่ได้ทำตามระเบียบ โดยมีแนวทางการแก้ปัญหาทั้ง 3 เรื่อง ดังต่อไปนี้

ศธ.เดินหน้าแก้ไขระเบียบทรงผมนักเรียน
ศธ.เดินหน้าแก้ไขระเบียบทรงผมนักเรียน ภาพจาก : www.moe360.blog/2020/10/27/student-hairstyle/
  1. ข้อความระเบียบที่เป็นปัญหา คือ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 ข้อ 7 ที่เขียนไว้ว่า  “สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนที่มีความเฉพาะเจาะจงได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้”  ซึ่งทางคณะกรรมการชุดนี้ได้มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขเป็น “โรงเรียนไปออกกฎเฉพาะได้ แต่ระเบียบดังกล่าวจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของนักเรียนผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น” โดยการใช้คำพูดที่เน้นการมีส่วนร่วมมากขึ้น และขณะเดียวกันเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่าง ๆ แล้ว ก็จะพิจารณาให้เกิดความยืดหยุ่นและคำนึงถึงเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญ เช่น การออกระเบียบใหม่เฉพาะเจาะจงจะต้องยึดเรื่องของสิทธิ์ของเด็กเป็นตัวตั้ง และต้องคำนึงถึงเพศสภาพของนักเรียนเพื่อรองรับความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน
  2. ปัญหาเรื่องการตีความในตัวระเบียบ โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับระเบียบข้อ 4 เช่นเรื่องของความสั้นหรือความยาวได้แค่ไหน ถักผมเปียหรือไว้หน้าม้าได้หรือไม่ ซึ่งกฎเกณฑ์ย่อยเหล่านี้ไม่สามารถที่จะเขียนย่อยลงในระเบียบได้ทั้งหมด ดังนั้นจะต้องใช้วิธีการหารือร่วมกัน ตัวอย่างเช่นโรงเรียนหนึ่งจะใช้วิธีการปรึกษากันระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนให้รับฟังปัญหาร่วมกัน และเมื่อร่างกฎออกมาแล้วก็จะต้องมีการคัดค้านกันเพื่อให้มีความคิดเห็นตรงกันและไม่เกิดปัญหาต่อในอนาคต
  3. เรื่องการลงโทษนักเรียน คณะกรรมการมีแนวทางที่จะเสนอ รมว.ศึกษาธิการ สั่งการให้ชัดเจนว่าต้องลงโทษแบบใดเมื่อเห็นว่านักเรียนทำผิดระเบียบ โดยผู้ลงโทษจะต้องทำตามระเบียบที่กำหนดเท่านั้น เช่น การตักเตือน การทำทัณฑ์บน การทำกิจกรรมปรับพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะต้องไม่ลงโทษเด็กด้วยการกล้อนผม หรือคุกคามเด็กให้เกิดความอับอาย ที่จะก่อให้เกิดการเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เด็ดขาด
ศธ.เดินหน้าแก้ไขระเบียบทรงผมนักเรียน
ศธ.เดินหน้าแก้ไขระเบียบทรงผมนักเรียน ภาพจาก : www.kruachieve.com

ซึ่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการประชุมในครั้งนี้มีตัวแทนนักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนครู และตัวแทนผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นผลดี เพราะจะได้แลกเปลี่ยนความคิดและความต้องการอย่างทั่วถึง ซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ตรงประเด็น และรอบคอบมากขึ้นนั่นเอง

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก : Promotions.co.th 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *