ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มีมติในการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูจากเดิม 53 แห่ง เพิ่มอีก 1 แห่ง ได้แก่ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำหรับจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีแผนการรับนักศึกษาทั้งหมด 120 คน จึงรวมสถาบันการศึกษาที่ได้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูทั้งสิ้น 54 แห่ง

โดยสถาบันการศึกษาทั้ง 54 แห่ง จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเปิดหลักสูตร ดังนี้

 1. การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต
 2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด
 3. ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2563
ภาพจาก : www.thairath.co.th/news/society/1753611

สถาบันที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2563 จำนวน 54 แห่ง มีรายชื่อดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 90 คน
 2. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 180 คน
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 180 คน
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 180 คน
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 180 คน
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 180 คน
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 180 คน
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 180 คน
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 180 คน
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 180 คน
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 150 คน
 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 120 คน
 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 120 คน
 14. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 180 คน
 15. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 180 คน
 16. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 180 คน
 17. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 120 คน
 18. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 180 คน
 19. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 180 คน
 20. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จำนวน 120 คน
 21. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น จำนวน 180 คน
 22. มหาวิทยาลัยตาปี จำนวน  60 คน
 23. มหาวิทยาลัยธนบุรี จำนวน 120 คน
 24. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 150 คน
 25. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จำนวน 120 คน
 26. มหาวิทยาลัยปทุมธานี จำนวน 60 คน
 27. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จำนวน 60 คน
 28. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จำนวน 150 คน
 29. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 180 คน
 30. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จำนวน 120 คน
 31. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จำนวน 150 คน
 32. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จำนวน 180 คน
 33. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จำนวน 120 คน
 34. วิทยาลัยเชียงราย จำนวน 180 คน
 35. วิทยาลัยนครราชสีมา จำนวน 120 คน
 36. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (หลักสูตรภาษาไทย จำนวน 120 คน และภาษาอังกฤษ จำนวน 60 คน)
 37. วิทยาลัยสันตพล จำนวน 180 คน
 38. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 60 คน
 39. สถาบันอาศรมศิลป์ จำนวน 90 คน
 40. มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 180 คน
 41. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 180 คน
 42. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 180 คน
 43. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน 180 คน
 44. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 150 คน
 45. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 90 คน
 46. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 180 คน
 47. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 180 คน
 48. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์สุพรรณบุรี จำนวน 90 คน
 49. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 180 คน
 50. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 180 คน
 51. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 180 คน
 52. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 180 คน
 53. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 180 คน
 54. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 120 คน

ขอบคุณข้อมูลจาก : คุรุสภา

ทั้งหมดนี้ก็เป็นรายชื่อสถาบันการศึกษาทั้ง 54 แห่ง ที่คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับชื่อหลักสูตรและสถานที่จัดการเรียนการสอน

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก : คุรุสภา

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *